Wednesday, May 21, 2014

Xìngfú bùjǐn jǐn shì chī bǎo chuān nuǎn,
ér shì yǒnggǎn de qù zhànshèng kùnnán.

Happiness is not created by material needs, but by the courage to overcome difficulties.

No comments: